این مطلب ۴۴۹ بار خوانده شده

پاسداران حافظان ملت و انقلاب در برابر تهاجم دشمنان

نسخه مناسب چاپ

پاسداران حافظان ملت و انقلاب در برابر تهاجم دشمنان

چكيدهجوانان متعهد انقلابي كه با ياري خدا و رهبري امام خميني رحمه‏اللهتوانستند پس از سال‏ها مبارزه، رژيم پهلوي را سرنگون كنند، بايد براي حفظ وتداوم اين نهضت، از انقلاب و دستاوردهاي آن محافظت مي‏كردند.

بنابراين، ازهمان ابتداي پيروزي انقلاب، هسته‏هاي امنيتي حافظ انقلاب به وجود آمد. يكياز آنها نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود كه با هدايت امامخميني رحمه‏الله در اردی‏بهشت سال ۱۳۵۸ تشكيل شد.

شوراي انقلاب با تأسيسشوراي فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، گامي اساسي در راه سازمان‏دهياين نهاد برداشت.

 آغاز ظهوراز مهم‏ترين نيازهاي انقلاب اسلامي پس از پيروزي، پيش‏گيري از فعاليتناجوانمردانه ضد انقلاب در داخل و خنثي‏سازي توطئه‏هاي خارجي بود. در آنزمان، دستگاه دفاعي و امنيتي بازمانده از دوره پهلوي، به پاك‏سازي وبازسازي نياز داشت.

بر اساس همين نياز، كميته‏هاي انقلاب اسلامي با حضور وشركت فعال مردم در مساجد به صورت خودجوش تشكيل شد. دولت موقت ابتدا تلاشداشت اين نيروها را زير سلطه خويش درآورد، ولي اين تلاش با مخالفت افرادمتعهد اين تشكيلات روبه‏رو شد. در نهايت، اين نهاد تازه‏تأسيس، زير نظرحضرت امام قرار گرفت.

 ايشان هم در دوم ارديبهشت سال ۱۳۵۸، به صورت رسمي،فرمان تشكيل اين نيرو را زير نظر شوراي انقلاب صادر كرد. درباره انتخابنامي كه نشان دهنده روح حاكم بر اين نهاد باشد، بحث‏هاي فراواني پديد آمد ودر نهايت، اين نهاد عنوان «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» به خود گرفت.

هدف از تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نگهباني از انقلاب و دستاوردهايآن و كوشش در راه تحقق آرمان‏هاي الهي و گسترش حاكميت قانون خداست. تقويتتوان دفاعي جمهوري اسلامي از راه همكاري با ديگر نيروهاي مسلح و آموزشنظامي، از ديگر اهداف تشكيل اين نهاد شمرده مي‏شود.

مأموريت سپاهدر اساس‏نامه سپاه پاسداران كه به تصويب شوراي انقلاب رسيده، مبارزه قانونيبا عوامل و جريان‏هايي كه درصدد خراب‏كاري و براندازي نظام جمهوري اسلاميهستند يا با توسل به زور، مي‏خواهند حاكميت قوانين جمهوري اسلامي را از بينببرند، از مأموريت‏هاي اين نهاد شمرده شده است.

 سپاه هم‏زمان با توطئه‏هاي گروهك‏هاي ضد انقلاب و اعلام جنگ مسلحانه بر ضدنظام مقدس جمهوري اسلامي، به مقابله با اين توطئه‏ها پرداخت و با كشف وانهدام خانه‏هاي تيمي، توطئه شوم دشمن را نقش بر آب كرد.

 در آغاز پيروزيانقلاب، ابرقدرت‏ها به دنبال از دست دادن منافع بي‏شماري كه از چپاول ذخايركشور ايران به دست مي‏آوردند، به فكر شكست انقلاب از راه رويارويي نظاميافتادند. يكي از شگردهاي آنان، استفاده از گروه‏هاي مزدور داخلي بود.

 آنانبا حوادثي همچون ماجراي گنبد، غائله خوزستان و اغتشاش كردستان، مي‏خواستندنظام مقدس جمهوري اسلامي را از درون متلاشي كنند.

 سپاه پاسداران بر اساسرسالتي كه بر دوش داشت، يكي از نخستين نهادهايي بود كه به سركوب گروه‏هايوابسته پرداخت.سپاه پاسداران هنگامي تولد يافت كه انقلاب اسلامي با انواع توطئه‏ها وشرارت‏هاي داخلي گروهك‏ها روبه‏رو بود.

مقابله با اين آفت‏ها، براي نهاديكه هنوز آمادگي دفاعي لازم را به دست نياورده بود، بدون ياري الهي، حمايت ورهبري حضرت امام خميني رحمه‏الله ، روحيه انقلابي و شهادت‏طلبي پاسداران وبرخورداري از حمايت ملت ممكن نبود،با گذشت زمان، توان مقابله سپاه با حوادث افزايش يافت و در برخورد باترورها، آشوب‏ها و درگيري‏ها فعالانه شركت كرد.

سپاه پاسداران با توجه بهضرورت، در عرصه‏هاي انتظامي و امنيتي نيز فعال گرديد و در كشف و انهدامخانه‏هاي تيمي منافقان، نقش مهمي ايفا كرد.پس از پذيرش قطع‏نامه ۵۹۸، سپاه پاسداران افزون بر وظيفه اصلي خود كه حفظكيان اسلامي كشور بود، بر اساس فرمان مقام معظم رهبري، وارد ميدان سازندگيكشور شد.

هدف سپاه از ورود به اين عرصه، استفاده بهينه از منابع و امكاناتاقتصادي و عمرانيِ موجود در سپاه، مشاركت در اجراي برنامه‏هاي توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، كسب تجربه و دانش فني به منظور افزايشتوان دفاعي سپاه، تداوم ارتباط سپاه و مردم و ايجاد بستر مناسب براي مشاركتنيروهاي متخصص بسيجي در توسعه كشور بود.

 هم‏زمان با پيروزي انقلاب اسلامي و از همان روزهاي نخست، موضوع سازندگيكشور از سوي بنيان‏گذار انقلاب اسلامي به عنوان يكي از اصلي‏ترين برنامه‏هامطرح شد. به دنبال تأكيد حضرت امام خميني رحمه‏الله ، موضوع سازندگي درجنبه‏هاي گوناگون سرلوحه امور قرار گرفت.

ديري نپاييد كه كينه‏ورزي دشمنانانقلاب و اسلام، اين تحول را نشانه رفت و آثار كارشكني، ابتدا بادرگيري‏هاي داخلي و سپس با تحميل جنگ و صدها توطئه خرد و كلان ديگر، بر ضدنظام نوپاي انقلاب اسلامي شدت گرفت، پس از فراغت از جنگ، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهسپاه پاسداران انقلاب اسلامي، در راه مأموريت دفاع از دستاوردهاي انقلاباسلامي و توسعه همه‏جانبه كشور، وارد عرصه سازندگي شد.

اين مركز با اجرايطرح‏هاي بزرگ ملي و محلي در زمينه‏هاي گوناگون، مانند سد سازي، جاده‏سازي،زه‏كشي و احداث كانال، ساخت تصفيه‏خانه، احداث خطوط انتقال آب و گاز و نفت،ساخت سازه‏هاي شناور، بندر، اسكله و موج شكن، ساخت پالايشگاه، احداث تونل،سازه‏هاي زيرزميني، مخازن نفت و آب، حمل و نقل، معدن، كشاورزي، خدماتمشاوره‏اي و... ، كمك به دولت جمهوري اسلامي و خدمت به مردم را هدف خودقرار داد.

 اگرچه سپاه براي مقابله با انواع تهديدهاي موجود، هويتي نظامي يافت، ولينظامي‏گري، در واقع يكي از جنبه‏هاي وجودي اين نهاد مقدس را تشكيل مي‏داد.پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در همه شئون كشور، اصلي‏ترين مأموريتيبود كه از روزهاي نخست از سوي حضرت امام خميني رحمه‏الله و ديگر مسئولانكشور بر عهده سپاه گذاشته شد

. در دهه اخير كه دشمنان بيداري اسلامي، دايره تهديدهاي خود را در حوزهفرهنگ، متمركز و سطح عمليات رواني خويش را گسترده كرده است، انديشه‏اي مقدسدر سطح فرماندهان عالي سپاه شكل گرفت كه به فعاليت‏هاي فرهنگي معتقد است.

اين ديدگاه كه از حساسيت اوضاع فرهنگ جهاني و تهديدهاي بر ضد جهان اسلامسرچشمه مي‏گيرد، مي‏كوشد فعاليت‏هاي فرهنگي سپاه را به عنوان يكي ازمأموريت‏هاي اصلي اين نهاد در كنار مأموريت‏هاي ديگر ببيند.افتخارآفريني‏هاي سپاهسپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مدت‏زماني كوتاه، شگفتي جهانيان رابرانگيخت.

 نهادي كه هيچ‏گونه پيشينه نظامي‏گري نداشت و از آموزش‏هاي كلاسيكدانشكده‏هاي نظامي بي‏بهره بود، چنان افتخارهايي آفريد كه عظمت آنها را درژرفاي سخن معمار انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني رحمه‏الله مي‏توان يافت،آنجا كه اداره كشور وابسته به وجود سپاه گرديد: «پاسدارها اگر نباشند،كي مي‏تواند اين مملكت را اداره كند؟» و آنجا كه پاسدار بودن آرزوي امامشد: «اي كاش من هم يك پاسدار بودم» و چه افتخاري بالاتر از اين.امام خميني رحمه‏الله در بخشي از سخنان خود در حمايت از سپاه پاسدارانانقلاب اسلامي فرمود: (من از سپاه راضي هستم و به هيچ‏وجه نظرم از شمابرنمي‏گردد.

 اگر سپاه نبود، كشور هم نبود. من سپاه پاسداران را بسيار عزيز وگرامي مي‏دارم. چشم من به شماست. شما هيچ سابقه‏اي جز سابقه اسلاميندارید.) ايشان همچنين درباره نقش سپاه در پشتيباني از جمهوري اسلامي فرمود: (سپاهپاسداران كه رُكني بزرگ در پيروزي انقلاب اسلامي است، با اقتدا به مولايخود سيد مظلومان ـ عليه الصلوة والسلام ـ نجات‏بخش ملت ايران و اسلام عزيزاز شب‏هاي تاريك و ظلماني ستمشاهي بود و در پاسداري از انقلاب و هدف‏هايآن، عاملي مؤثر و رُكني ركين بوده و هست.)

 رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت امام خامنه‏اي عزیز دربارهجايگاه سپاه درنظام جمهوري اسلامي ايران مي‏فرمايد: (سپاه در تاريخ شناخته شده خود ما، يكپديده كم‏نظير و شايد بي‏نظير است؛ يعني سپاه، موجودي است كه ولادت و رشد ونماي آن در صحنه انقلاب، آن هم در عرصه دشوارترين آزمون‏هاي انقلاب بود.)

ايشان در جاي ديگر مي‏فرمايد: (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، در سايه روحيهانقلابي و معنويتي كه از سرچشمه جوشان دل منوّر و روح مصفاي آن امامعارفان و قُدوه صالحان، پيوسته مي‏جوشيد و بيش از همه، جوانان رزمنده وخالص سپاه و بسيج را سيراب مي‏كرد، توانست نقش تعيين كننده‏اي در دفع حملهايادي استكبار به جمهوري اسلامي، ايفا... و حفظ و استمرار نظام را تضمينكند.)/۲۰۰۱

(علی عامری- دفتر خبری بسیج سپاه شاهرود)

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.